Điểm Thí nghiệm Cơ học chất lỏng lớp (N4)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16- (N4) đã nộp Báo cáo thí nghiệm có thể xem điểm Thí nghiệm trong link dưới đây. Điểm quá trình môn Cơ học chất lỏng sẽ có trên web site vào cuối tuần này. SV lớp (N4) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm thí nghiệm CHCL lớp (N4).

 

Advertisements