Điểm Thí nghiệm Cơ học chất lỏng lớp (C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16- (C1) xem điểm Thí nghiệm và điểm thảo luận trên lớp trong link dưới đây. Điểm quá trình môn Cơ học chất lỏng sẽ có trên web site này vào ngày 9/6/2017. SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm TN CHCL lớp (C1).

Advertisements