Điểm quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp (N4)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(N4) xem điểm quá trình trong link dưới đây. SV có thắc mắc về điểm Quá trình có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp theo đ/c: hohung.thuyluc@tlu.edu.vn. Hạn cuối cùng là 9h00 ngày 13/6/2017. Trọng số điểm quá trình là 30%. SV lớp (N4) sử dụng tài khoản email@wru.vn để xem Điểm Quá trình CHCL N4.

Điểm quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp (C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) xem điểm quá trình trong link dưới đây. SV có thắc mắc về điểm Quá trình có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng theo đ/c: hohung.thuyluc@tlu.edu.vn để được giải đáp. Hạn cuối cùng là 17h00 ngày 12/6/2017. Trọng số điểm quá trình là 30%. SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email@wru.vn để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (C1).

Điểm kiểm tra cuối kỳ môn Cơ học chất lỏng lớp (C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) xem điểm kiểm tra cuối kỳ môn Cơ học chất lỏng trong link dưới đây. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV trong buổi học sáng thứ hai, ngày 5/6/2017. Các câu hỏi của SV liên quan đến bài kiểm tra cũng sẽ được giải đáp trong buổi học này. SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra CHCL bài 2 lớp C1.

Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng bài 2 lớp (C1)

Đây là tuần cuối cùng của giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2016-2017. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) đã làm bài kiểm tra lần thứ hai và có thể xem đáp án đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp hoặc SV gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng. Các bạn SV lớp (C1) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra CHCL bài 2.

Điểm kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ 2 của lớp (N4)

SV lớp Cơ học chất lỏng (N4) xem điểm kiểm tra cuối kỳ trong link dưới đây. Ngày 6/6/2017, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản đến hết năm học. SV có thắc mắc về điểm kiểm tra có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng. Đáp án của đề kiểm tra đã có trên webpage này. Ngoài ra, các câu hỏi của SV về bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lên học trong buổi chiều ngày 6/6/2017. SV lớp (N4) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra CHCL bài 2, lớp N4.