Điểm kiểm tra cuối kỳ môn Cơ học chất lỏng lớp (C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) xem điểm kiểm tra cuối kỳ môn Cơ học chất lỏng trong link dưới đây. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV trong buổi học sáng thứ hai, ngày 5/6/2017. Các câu hỏi của SV liên quan đến bài kiểm tra cũng sẽ được giải đáp trong buổi học này. SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra CHCL bài 2 lớp C1.

Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng bài 2 lớp (C1)

Đây là tuần cuối cùng của giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2016-2017. Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) đã làm bài kiểm tra lần thứ hai và có thể xem đáp án đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến nội dung bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp hoặc SV gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng. Các bạn SV lớp (C1) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra CHCL bài 2.

Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng bài 1, lớp 2-16-(C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) có thể xem đáp án 4 đề kiểm tra giữa kỳ trong link dưới đây. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học hoặc qua email. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Các bạn SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra Thủy tĩnh lớp C1.

Đáp án đề kiểm tra Cơ học chất lỏng bài 1, lớp (N4)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16- N4 đã làm bài kiểm tra giữa kỳ và có thể xem đáp án các đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lớp học. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Ngày 18/5, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Các bạn SV lớp N4 sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra Thủy tĩnh.

Đáp án đề kiểm tra Thủy lực công trình bài 2

Ngày 16/12/2016, SV lớp Thủy lực công trình 1-16 (C1) đã làm bài kiểm tra cuối kỳ 1. Các bạn SV có thể tham khảo đáp án của đề kiểm tra trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra sẽ được giải đáp trong buổi học sáng ngày 26/12/2016. Bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-16 (C1) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án kiểm tra TLCT bài 2.

Đáp án đề Kiểm tra giữa kỳ môn Thủy lực công trình (lớp C1)

Ngày 25/11/2016, các bạn SV lớp Thủy lực công trình 1-16 (C1) đã làm bài kiểm tra giữa kỳ. Để tự đánh giá bài làm của mình, các bạn có thể tham khảo kết quả các câu hỏi của đề kiểm tra trong link dưới đây. Điểm bài kiểm tra sẽ có trên webpage này trong thời gian sớm nhất. Các bạn SV lớp C1 sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Đáp án đề kiểm tra TLCT bài 1.