Lịch Thí nghiệm

LỊCH THÍ NGHIỆM CƠ HỌC CHẤT LỎNG GIAI ĐOẠN 2 KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

_________________________________________________________________________________________________________

LỊCH THÍ NGHIỆM CƠ HỌC CHẤT LỎNG GIAI ĐOẠN 2 KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

_________________________________________________________________________________________________________

LỊCH THÍ NGHIỆM THỦY LỰC CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1 NĂM 2019-2020

_________________________________________________________________________________________________________

LỊCH THÍ NGHIỆM CƠ HỌC CHẤT LỎNG GIAI ĐOẠN 2 KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

_________________________________________________________________________________________________________

LỊCH THÍ NGHIỆM CƠ HỌC CHẤT LỎNG HỌC KỲ HÈ NĂM 2018

________________________________________________________________________________________________________

LỊCH THÍ NGHIỆM THỦY LỰC CÔNG TRÌNH HỌC KỲ HÈ NĂM 2018

_________________________________________________________________________________________________________

LỊCH THÍ NGHIỆM CƠ HỌC CHẤT LỎNG GIAI ĐOẠN 2 KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

____________________________________________________________________

LỊCH THÍ NGHIỆM CƠ HỌC CHẤT LỎNG GIAI ĐOẠN 1 KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

____________________________________________________________________

LỊCH THÍ NGHIỆM THỦY LỰC CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1 NĂM 2017-2018

____________________________________________________________________

LỊCH THÍ NGHIỆM CƠ HỌC CHẤT LỎNG KỲ SONG SONG HỌC KỲ I VÀ GIAI ĐOẠN 2 CỦA KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

____________________________________________________________________

LỊCH THÍ NGHIỆM THỦY LỰC CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ 1 NĂM 2017-2018

____________________________________________________________________

LỊCH THÍ NGHIỆM CƠ HỌC CHẤT LỎNG HỌC KỲ HÈ NĂM 2017

____________________________________________________________________

LỊCH THÍ NGHIỆM THỦY LỰC CÔNG TRÌNH HỌC KỲ HÈ NĂM 2017

3 thoughts on “Lịch Thí nghiệm

 1. Pingback: Lịch thí nghiệm các môn học trong kỳ hè năm 2015 | Hồ Việt Hùng

 2. Họ và tên : TRẦN VĂN KẾT
  Lớp 54 CXD2
  MSV: 1251010484
  Môn : Cơ học chất lỏng
  Nhóm : N09
  Lớp TN : 3
  Thầy HỒ VIỆT HÙNG

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s