My Publication

Publications by Ho Viet Hung and colleagues

1 A study on measures to prevent flooding in the area of Bac Nam Ha ​​irrigation system in the climate change condition. Hanoi 2017.
2 Establish the formulas to determine the length of stilling basin shaped in the form of USBR energy dissipators. Hanoi 2017.
3 Simulating Malpasset (France) dam-break case study by a Two-dimensional shallow flow model. Hanoi 2017.
4 Prediction about discharge hydrographs due to dam failure by a Two-dimensional shallow flow model. Hanoi 2017.
5 Develop procedure to determine bottom elevation of the stilling basin shaped in the form of USBR energy dissipators. Hanoi 2016.
6 Develop expressions to calculate bottom elevation of stilling basin and conjugate depths of hydraulic jump. Hanoi 2016.
7 The effect of chute blocks and baffle blocks on the sequent depth of a hydraulic jump and the dimensions of a stilling basin. Hanoi 2015.
8 Determination of discharge coefficient of sluice gates and method for resolution of sluice gates problems. Hanoi 2014.
9 Research solutions to drain floodwater and prevent flooding for area Bac Nam Ha. Nha Trang 2012.
10 Assessment of the flood protection ability of the river dike systems of Hai Phong with consideration of storm surge and climate change. Nha Trang 2012.
11 Hydraulic analysis and optimal solution of gravity irrigation system in the tidal areas under climate change scenarios. 18th Congress of the Asia and Pacific Division of the International- Association for Hydro-Environment Engineering and Research. 19 – 23 August 2012/ ICC Jeju, Jeju Island, Korea.
12 Some measures to improve the water supply capacity of Nam Thanh irrigation system, Hai Duong province. Hanoi 2011.
13 Research on the impact of Van Phong weir on flood flow in downstream of Dinh Binh reservoir. Hanoi 2010.
14 Research on determination of sea dike cross section of Tien Hai district in Thai Binh province according to wave overtopping standard in sea level rise condition. Hanoi 2010.
15 An experimental study on wave reduction efficiency of mangrove forests. Proceeding of the 5th International Conference on Asian Pacific Coasts (APAC2009). Nanyang Technological University (NTU), Oct. 2009.
16 Research on the flood prevention effectiveness of Dinh Binh reservoir for downstream region of Kone River – Binh Dinh Province. Hanoi 2009.
17 Study on the effect of bridges toward the current channel system of Red River in Hanoi area. Hanoi 2009.
18 Research the possibility of Vietnam mangroves in reducing the waves. Hanoi 2008.
19 Study on the flood prevention ability of reservoir system for the downstream of Ca river, Nghe An province. Hanoi 2008.
20 Role of Mangrove forest in protecting sea dykes and seashore in Vietnam. Hanoi 2007.
21 The role of Ta Trach reservoir in flood preventing and downstream protection for Huong river system, Thua Thien Hue province. Hanoi 2004.
22 Calculation of flood flow in the small basins of Northern Vietnam (in Russian). Moscow 1997.
23 Assessment of the maximum daily rainfall for Northern Vietnam (in Russian). Moscow 1996.


Các bài báo khoa học của PGS. TS. Hồ Việt Hùng và đồng nghiệp

1 Nghiên cứu các giải pháp phòng chống ngập úng cho vùng tiêu thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà trong điều kiện biến đổi khí hậu. Hà Nội 2017.
2 Xác lập các công thức tính toán chiều dài bể tiêu năng định hình theo mẫu của Cục Khai hoang Hoa Kỳ (USBR). Hà Nội 2017.
3 Mô phỏng sự cố vỡ đập Malpasset (Pháp) bằng mô hình toán dòng chảy sóng nước nông hai chiều. Hà Nội 2017.
4 Dự báo lưu lượng lũ do vỡ đập trên mô hình toán dòng chảy sóng nước nông hai chiều. Hà Nội 2017.
5 Xây dựng quy trình tính toán cao trình đáy bể tiêu năng định hình theo mẫu của USBR. Hà Nội 2016.
6 Thiết lập các công thức tính toán cao trình đáy bể tiêu năng và các độ sâu nước nhảy trong bể. Hà Nội 2016.
7 Ảnh hưởng của các mố tiêu năng đến độ sâu sau nước nhảy và kích thước bể tiêu năng. Hà Nội 2015.
8 Xác định hệ số lưu lượng và phương pháp giải các bài toán về cống lộ thiên. Hà Nội 2014.
9 Nghiên cứu các giải pháp tiêu úng, chống ngập cho vùng Bắc Nam Hà. Nha Trang 2012.
10 Đánh giá hiện trạng khả năng phòng lũ của hệ thống đê Hải Phòng dưới ảnh hưởng của nước dâng do bão và biến đổi khí hậu. Nha Trang 2012.
11 Tính toán thủy lực và giải pháp tối ưu cho hệ thống tưới tự chảy vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều theo các kịch bản biến đổi khí hậu. Jeju Island, Korea 2012.
12 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng lấy nước của hệ thống thủy lợi Nam Thanh tỉnh Hải Dương. Hà Nội 2011.
13 Nghiên cứu ảnh hưởng của đập dâng Văn Phong tới dòng chảy lũ ở hạ lưu đập Định Bình. Hà Nội 2010.
14 Nghiên cứu xác định mặt cắt đê biển huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình theo tiêu chuẩn sóng tràn trong điều kiện nước biển dâng. Hà Nội 2010.
15 Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả giảm sóng của rừng ngập mặn. NTU, Singapore 2009.
16 Nghiên cứu hiệu quả phòng chống lũ của hồ Định Bình cho hạ lưu sông Kone tỉnh Bình Định. Hà Nội 2009.
17 Nghiên cứu ảnh hưởng của các cầu giao thông đến dòng chảy hệ thống sông Hồng khu vực Hà Nội. Hà Nội 2009.
18 Nghiên cứu khả năng giảm sóng của rừng ngập mặn Việt Nam. Hà Nội 2008.
19 Nghiên cứu khả năng phòng lũ của hệ thống hồ chứa đối với hạ lưu sông Cả tỉnh Nghệ An. Hà Nội 2008.
20 Vai trò của rừng ngập mặn trong việc bảo vệ đê biển và các vùng ven biển Việt nam. Hà Nội 2007.
21 Vai trò của hồ Tả Trạch trong phòng chống lũ hệ thống sông Hương, Thừa Thiên Huế. Hà Nội 2004.
22 Tính toán lưu lượng lũ cho các lưu vực nhỏ của miền Bắc Việt Nam (tiếng Nga). Matxcơva 1997.
23 Đánh giá lượng mưa ngày lớn nhất trên miền Bắc Việt Nam (tiếng Nga). Matxcơva 1996.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s