Time table

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017 – 2018, BỘ MÔN THỦY LỰC

____________________________________________________________________

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 – 2018, BỘ MÔN THỦY LỰC

____________________________________________________________________

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2, NĂM HỌC 2016 – 2017, BỘ MÔN THỦY LỰC

____________________________________________________________________

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1, NĂM HỌC 2016 – 2017, BỘ MÔN THỦY LỰC

____________________________________________________________________

THỜI KHÓA BIỂU KỲ SONG SONG KỲ 1, NĂM HỌC 2016 – 2017, BỘ MÔN THỦY LỰC

____________________________________________________________________

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2, NĂM HỌC 2015 – 2016, BỘ MÔN THỦY LỰC

 

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1, NĂM HỌC 2015 – 2016, BỘ MÔN THỦY LỰC

 

Time Table for class 54NKN, Water Resources Engineering – Room No. 103B1

 

Time Table for class 54CNK, Civil Engineering – Room No. 103B1