Điểm quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp (N4)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(N4) xem điểm quá trình trong link dưới đây. SV có thắc mắc về điểm Quá trình có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng để được giải đáp theo đ/c: hohung.thuyluc@tlu.edu.vn. Hạn cuối cùng là 9h00 ngày 13/6/2017. Trọng số điểm quá trình là 30%. SV lớp (N4) sử dụng tài khoản email@wru.vn để xem Điểm Quá trình CHCL N4.

Điểm quá trình môn Cơ học chất lỏng lớp (C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) xem điểm quá trình trong link dưới đây. SV có thắc mắc về điểm Quá trình có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng theo đ/c: hohung.thuyluc@tlu.edu.vn để được giải đáp. Hạn cuối cùng là 17h00 ngày 12/6/2017. Trọng số điểm quá trình là 30%. SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email@wru.vn để xem Điểm Quá trình CHCL lớp (C1).

Điểm kiểm tra Cơ học chất lỏng cuối kỳ 2 của lớp (N4)

SV lớp Cơ học chất lỏng (N4) xem điểm kiểm tra cuối kỳ trong link dưới đây. Ngày 6/6/2017, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản đến hết năm học. SV có thắc mắc về điểm kiểm tra có thể gửi email cho PGS. TS. Hồ Việt Hùng. Đáp án của đề kiểm tra đã có trên webpage này. Ngoài ra, các câu hỏi của SV về bài kiểm tra sẽ được giải đáp trên lên học trong buổi chiều ngày 6/6/2017. SV lớp (N4) sử dụng tài khoản email@wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra CHCL bài 2, lớp N4.

Điểm kiểm tra môn Cơ học chất lỏng bài 1, lớp 2-16-(C1)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16-(C1) đã làm bài kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng và có thể xem điểm bài kiểm tra này trong link dưới đây. Các câu hỏi liên quan đến bài kiểm tra và điểm của SV sẽ được giải đáp trên lớp học hoặc qua email. Ngày 22/5/2017, bài kiểm tra này sẽ được trả lại cho SV xem và tự bảo quản. SV lớp (C1) sử dụng tài khoản email @wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra Thủy tĩnh lớp C1.

Điểm kiểm tra giữa kỳ môn Cơ học chất lỏng của lớp (N4)

Các bạn SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16- (N4) đã làm bài kiểm tra giữa kỳ. Điểm của bài kiểm tra này có trong link dưới đây. Bài kiểm tra sẽ được trả lại cho SV xem vào ngày thứ Năm, 18/5/2017 tại lớp học. SV tự bảo quản bài kiểm tra của mình. Các bạn SV có thắc mắc điểm của bài kiểm tra có thể gửi email cho PGS.TS. Hồ Việt Hùng hoặc trao đổi ý kiến trực tiếp tại phòng học. SV lớp Cơ học chất lỏng 2-16- (N4) sử dụng tài khoản @wru.vn của mình để xem Điểm kiểm tra CHCL bài 1.